logo_teosofiskakompaniet
 • Gudomlig Visdom​Gudomlig Visdom​
  Teosofi betyder Gudomlig Visdom. Ordet kommer från Theos som betyder Gudomlig och Sophia som betyder Visdom. Den grundläggande idéen är att den Gudomliga Visdomen genomsyrar kosmos, naturen och människan. När vi betraktar Universums storslagenhet och Naturens utsökta skönhet och förfining kan vi förnimma närvaron av ett oförklarbart Medvetande, Intelligens och Energi. Forntida civilisationer som de...
  Läs mer
 • Andlig VetenskapAndlig Vetenskap
  Teosofia är den Tidlösa Visdomen. Den har fått olika benämningar inom olika traditioner. Gupta Vidya, Sanatana Dharma, den Tidlösa Filosofin, den Esoteriska Traditionen och Mystikernas Visdom, för att nämna ett fåtal, utgör alla exempel på denna Visdomstradition. Forntida folk betraktade förfiningen av mänskligt medvetande som en andlig vetenskap. Faktum är att hela idén med dagens moderna vetenskapliga metoder, ...
  Läs mer
 • En oändlig utvecklingspotentialEn oändlig utvecklingspotential
  En av de mest djupgående teosofiska föreställningarna som lyfts fram inom bland annat den antika grekiska traditionen, är att människan utgör ett mikrokosmos av makrokosmos. Universum speglar sig själv i alla sina delar. En del matematiker har sedan några årtionden tillbaka utvecklat matematiska beräkningar för att skapa vad de kallar fraktaler. Fraktaler betraktas som oändligt komplexa mönster vilka upprepar sig i stort och smått, i varierande skala. Inom teosofin används sinnebilden av fraktaler som en metafor för att skildra att allt i universum upprepar sina mönster och processer, i stor som i liten skala. Ingen annanstans framstår detta mer dramatiskt...
  Läs mer
 • Solidaritetens ReligionSolidaritetens Religion
  Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition av någon betydelse, tydliggör att allt liv är ett, att allt på alla nivåer är sammanlänkat och hör ihop. Det finns en inneboende Enhet där ingen del utelämnas. Buddha lär att tanken om ett separat jag, skiljt från allt annat, är den största av alla illusioner. Den utgör i själva verket grunden för allt mänskligt lidande. Jesus vädjar till människorna att älska varandra. Lao-Tzu påtalar att den vise inte betraktar sig själv som avskild från andra utan snarare...
  Läs mer
 • Tidsåldrarnas VisdomTidsåldrarnas Visdom
  Teosofin för inte fram några nyheter. Den är lika gammal som människan själv. Mänsklighetens stora lärare särskilt i öst, har pekat på forntida civilisationer som är betydligt äldre än de stora egyptiska, indiska och kinesiska civilisationerna i det förflutna. En stor del av H.P. Blavatskys huvudsakliga verk med titeln Den hemliga läran ägnas åt att avslöja de gemensamma idéerna i en ursprungslära som fördes vidare från...
  Läs mer
 • Problemlösningar för vår samtidProblemlösningar för vår samtid
  De teser som historiens stora lärare — exempelvis Jesus, Krishna, Buddha, Platon, Muhammed, Hypathia och många andra — har fört fram, har universell och evig relevans. Rätt förstådd adresserar den gudomliga visdomen alla de problem som mänskligheten står inför. Teosofin anser sig ha en lösning för...
  Läs mer
 • Framtidens CivilisationFramtidens Civilisation
  Enligt teosofin företar sig mänskligheten en evig pilgrimsfärd. Den teosofiska rörelsen har som en av sina centrala punkter att föreställa sig och lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden. Bibeln säger i Ordspråksboken...
  Läs mer
 • Sökandet efter sanningSökandet efter sanningLäs mer
 • Strävandet efter upplysningSträvandet efter upplysning
  Ett av teosofins centrala begrepp är människans oändliga utvecklingspotential. Människan är i huvudsak en reflektion av universum som helhet.Den nutida tendensen till splittring och uppdelning av vår identitet, vår djupa självcentrering och materialism blockerar alla våra framsteg mot högre nivåer av upplysning. Upplysta människor har behärskat sina sinnen...
  Läs mer
 • TankefrihetTankefrihet
  “I slutändan är ingenting heligt utom den egna tankeverksamhetens integritet”, påminner oss den amerikanska författaren och filosofen Ralph Waldo Emerson. Teosofin handlar om att vi gör egna oberoende undersökningar av oss själva och företeelser omkring oss. Strävan efter visdom kräver ett fritt tänkande. Varje människa måste...
  Läs mer
 • MeditationMeditation
  “O, Arjuna, bestäm dig för att bli en meditationens människa.” Detta är en av de centrala förmaningarna i den antika indiska boken Bhagavad gita, som betyder Herrens sång. Meditation är centralt för det andliga livet och kan ta sig många former beroende på individens personlighet. I grund och botten innebär meditation att man...
  Läs mer
 • Själv-studierSjälv-studier
  Själv-studier innebär inom teosofin att man genom själv-reflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Varje människa är kapten på den egna skutan. Men detta kräver att vi som pilgrims-själar, korrigerar kursen när så behövs. De som studerar teosofi ser själv-reflektion och meditation som två sidor av samma mynt. Båda kräver ...
  Läs mer
 • AltruismAltruism
  Teosofin står för den högsta och mest hedervärda etik som kan sammanfattas med ett ord: altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget. Mänskligt liv visar många exempel på detta...
  Läs mer
 • Allestädes närvarande gudomlighetAllestädes närvarande gudomlighet
  I de antika kulturernas mystiska skolor var gudsbegreppet alltid abstrakt och aldrig antropomorft. Tanken om Gud varierar från kultur till kultur och kanske från individ till individ. I sanning var ursprungsbefolkningens och antika kulturers andliga traditioner definitivt polyteistiska. Nyckelidén är att universum är...
  Läs mer
 • Lagarna om Karma och ReinkarnationLagarna om Karma och Reinkarnation
  Universum är INTE en slumpmässig samstämmighet av atomer som den materiella vetenskapen för fram. Universum är ett lagbundet kosmos som bevisas i den häpnadsväckande organisatoriska skönheten hos en enda människokropp och dess ordnade 30-40 biljoner celler. Lagarna som styr livet består i slutändan av cykler...
  Läs mer
 • Den Mänskliga PilgrimsfärdenDen Mänskliga Pilgrimsfärden
  Syftet med själens ofantliga pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever. Om människan är ett mikrokosmos av makrokosmos, som de gamla grekerna förkunnade, så är den mänskliga pilgrimsfärden inget mindre än äventyret att avslöja livets alla mysterier...
  Läs mer
 • Naturens visdomNaturens visdom
  Teosofin skulle också kunna beskrivas som naturens filosofi. För att vara ännu mer exakt den Nominella Naturen. De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Solens och månens cykler, zodiaken, fåglarnas vandringsmönster, ekosystemets sammanlänkade natur...
  Läs mer
 • Sfärernas musikSfärernas musik
  Ur en synvinkel är den manifesta världen en till synes oändlig serie av vibrationer. Det gudomliga inbördes förhållandet genomsyrar den synliga världen. Platon sa “Gud geometriserar” vilket betyder ...
  Läs mer
 • Oändlig mänsklig potentialOändlig mänsklig potential
  Trots alla bevis på motsatsen innehåller människor potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Den gamla läran är att människan är sjufaldig, vilket betyder att det finns många nivåer och plan för vårt väsen. Dessa nivåer och plan når...
  Läs mer
 • Livets enhetLivets enhet
  En av teosofins centrala doktriner lär ut den radikala enheten i allt liv. Vi är förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Ens handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap...
  Läs mer
 • Universellt brödraskap och systerskapUniversellt brödraskap och systerskap
  Universellt broder – och -systerskap är både ett faktum i naturen och ett ideal att sträva efter i tid och rum. Vi är alla sammanlänkande vare sig vi accepterar det eller inte. Vi är alla jordens barn. Själva vårt liv och vårt medvetande måste ha en gemensam källa. Begreppet radikal enhet, när det gäller...
  Läs mer
 • MedkänslaMedkänsla
  Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att hjälpa människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne. Medkänsla var Buddhas centrala lära och kärlek Jesu centrala lära.
  Läs mer