Vad är teosofi?

Gudomlig Visdom​

Teosofi betyder Gudomlig Visdom. Ordet kommer från Theos som betyder Gudomlig och Sophia som betyder Visdom. Den grundläggande idéen är att den Gudomliga Visdomen genomsyrar kosmos, naturen och människan. När vi betraktar Universums storslagenhet och Naturens utsökta skönhet och förfining...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Andlig Vetenskap

Teosofia är den Tidlösa Visdomen. Den har fått olika benämningar inom olika traditioner. Gupta Vidya, Sanatana Dharma, den Tidlösa Filosofin, den Esoteriska Traditionen och Mystikernas Visdom, för att nämna ett fåtal, utgör alla exempel på denna Visdomstradition. Forntida folk betraktade...
Läs mer...
Vad är teosofi?

En oändlig utvecklingspotential

En av de mest djupgående teosofiska föreställningarna som lyfts fram inom bland annat den antika grekiska traditionen, är att människan utgör ett mikrokosmos av makrokosmos. Universum speglar sig själv i alla sina delar. En del matematiker har sedan några årtionden...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Solidaritetens Religion

Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition av någon betydelse, tydliggör att allt liv är ett, att allt på alla nivåer är sammanlänkat och hör ihop. Det finns en inneboende Enhet där ingen del utelämnas. Buddha lär att tanken om ett...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Tidsåldrarnas Visdom

Teosofin för inte fram några nyheter. Den är lika gammal som människan själv. Mänsklighetens stora lärare särskilt i öst, har pekat på forntida civilisationer som är betydligt äldre än de stora egyptiska, indiska och kinesiska civilisationerna i det förflutna. En...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Problemlösningar för vår samtid

De teser som historiens stora lärare — exempelvis Jesus, Krishna, Buddha, Platon, Muhammed, Hypathia och många andra — har fört fram, har universell och evig relevans. Rätt förstådd adresserar den gudomliga visdomen alla de problem som mänskligheten står inför. Teosofin...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Framtidens Civilisation

Enligt teosofin företar sig mänskligheten en evig pilgrimsfärd. Den teosofiska rörelsen har som en av sina centrala punkter att föreställa sig och lägga grunden för en ständigt utvecklande och mer upplyst civilisation i framtiden. Bibeln säger i Ordspråksboken...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Sökandet efter sanning

Mottot för den moderna teosofiska rörelsen är ”Det finns ingen religion högre än sanningen”. Kärleken till visdom (filosofia=filosofi) bygger på sökandet efter sanning. Teosofin är inte ett trossystem. Det är snarare ett kunskapssystem och därför styr sanningen — eller satya...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Strävandet efter upplysning

Ett av teosofins centrala begrepp är människans oändliga utvecklingspotential. Människan är i huvudsak en reflektion av universum som helhet.Den nutida tendensen till splittring och uppdelning av vår identitet, vår djupa självcentrering och materialism blockerar alla våra framsteg mot högre nivåer...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Tankefrihet

“I slutändan är ingenting heligt utom den egna tankeverksamhetens integritet”, påminner oss den amerikanska författaren och filosofen Ralph Waldo Emerson. Teosofin handlar om att vi gör egna oberoende undersökningar av oss själva och företeelser omkring oss. Strävan efter visdom kräver...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Meditation

“O, Arjuna, bestäm dig för att bli en meditationens människa.” Detta är en av de centrala förmaningarna i den antika indiska boken Bhagavad gita, som betyder Herrens sång. Meditation är centralt för det andliga livet och kan ta sig många...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Själv-studier

Själv-studier innebär inom teosofin att man genom själv-reflektion försöker att vara helt ärlig mot sig själv. Varje människa är kapten på den egna skutan. Men detta kräver att vi som pilgrims-själar, korrigerar kursen när så behövs. De som studerar teosofi...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Altruism

Teosofin står för den högsta och mest hedervärda etik som kan sammanfattas med ett ord: altruism. Det är den självvalda handlingen att osjälviskt sätta andras bästa före sitt eget. Mänskligt liv visar många exempel på detta...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Allestädes närvarande gudomlighet

I de antika kulturernas mystiska skolor var gudsbegreppet alltid abstrakt och aldrig antropomorft. Tanken om Gud varierar från kultur till kultur och kanske från individ till individ. I sanning var ursprungsbefolkningens och antika kulturers andliga traditioner definitivt polyteistiska. Nyckelidén är...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Lagarna om Karma och Reinkarnation

Universum är INTE en slumpmässig samstämmighet av atomer som den materiella vetenskapen för fram. Universum är ett lagbundet kosmos som bevisas i den häpnadsväckande organisatoriska skönheten hos en enda människokropp och dess ordnade 30-40 biljoner celler. Lagarna som styr livet...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Den Mänskliga Pilgrimsfärden

Syftet med själens ofantliga pilgrimsfärd, är att utvecklas, växa, lära sig och i allt högre grad utveckla sin medkänsla och fördjupa sin identitet med allt som lever. Om människan är ett mikrokosmos av makrokosmos, som de gamla grekerna förkunnade, så...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Naturens visdom

Teosofin skulle också kunna beskrivas som naturens filosofi. För att vara ännu mer exakt den Nominella Naturen. De stora civilisationerna från det förflutna hämtade sin inspiration och vishet från naturen. Solens och månens cykler, zodiaken, fåglarnas vandringsmönster, ekosystemets sammanlänkade natur...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Sfärernas musik

Ur en synvinkel är den manifesta världen en till synes oändlig serie av vibrationer. Det gudomliga inbördes förhållandet genomsyrar den synliga världen. Platon sa “Gud geometriserar” vilket betyder ...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Oändlig mänsklig potential

Trots alla bevis på motsatsen innehåller människor potentialen för oändlig tillväxt i kreativitet, medkänsla och visdom. Den gamla läran är att människan är sjufaldig, vilket betyder att det finns många nivåer och plan för vårt väsen. Dessa nivåer och plan...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Livets enhet

En av teosofins centrala doktriner lär ut den radikala enheten i allt liv. Vi är förbundna i en gudomlig väv av ömsesidigt beroende trådar. Ens handlingar påverkar allas liv, enhet och universella orsakssamband. Det finns en gemenskap...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Universellt brödraskap och systerskap

Universellt broder – och -systerskap är både ett faktum i naturen och ett ideal att sträva efter i tid och rum. Vi är alla sammanlänkande vare sig vi accepterar det eller inte. Vi är alla jordens barn. Själva vårt liv...
Läs mer...
Vad är teosofi?

Medkänsla

Den grundläggande förmaningen som alla Stora Lärare lagt tonvikt vid är kärlek och medkänsla för alla. Målet med teosofin är att hjälpa människor att bli kvinnor och män av icke-våld i hjärta och sinne. Medkänsla var Buddhas centrala lära och...
Läs mer...

There is no Religion Higher Than Truth  - सत्यात् नास्ति परो धर्मः