logo_teosofiskakompaniet

Lagarna om Karma och Reinkarnation

Universum är INTE en slumpmässig samstämmighet av atomer som den materiella vetenskapen för fram. Universum är ett lagbundet kosmos som bevisas i den häpnadsväckande organisatoriska skönheten hos en enda människokropp och dess ordnade 30-40 biljoner celler. Lagarna som styr livet består i slutändan av cykler, cykler av orsak och verkan, cykler av födelse och död, cykler av evolution och involution, en kosmisk dans mellan Ande och Materia. Karma är den opersonliga lagen om orsak och verkan som styr naturen. Dess mänskliga moraliska motsvarighet uttrycks av Jesus i frasen, “Som ni sår, så skall ni skörda” Reinkarnation är karma-doktrinen tvillinglära som pekar på själens enorma pilgrimsfärd på sin resa till självförverkligande. Cykeln av liv och död har inget slut. Orsaker som satts igång i ett liv överförs till framtida verkningar.