logo_teosofiskakompaniet

Solidaritetens Religion

Varje religiös, filosofisk eller andlig tradition av någon betydelse, tydliggör att allt liv är ett, att allt på alla nivåer är sammanlänkat och hör ihop. Det finns en inneboende Enhet där ingen del utelämnas. Buddha lär att tanken om ett separat jag, skiljt från allt annat, är den största av alla illusioner. Den utgör i själva verket grunden för allt mänskligt lidande. Jesus vädjar till människorna att älska varandra. Lao-Tzu påtalar att den vise inte betraktar sig själv som avskild från andra utan snarare som ett med alla. Mänsklig solidaritet utgör en av teosofins viktigaste punkter. Alla män och kvinnor är väsentligen bröder och systrar. Vi är, trots alla tecken som verkar visa motsatsen, faktiskt utan undantag, en gemensam familj. Teosofin menar också att man även ska respektera och värna om alla levande väsen eftersom vi alla är uttryck för ett och samma gudomliga medvetande. H.P. Blavatskys huvudsakliga verk med titeln Den hemliga läran fastslår “alla själars grundläggande identitet med den Universella Översjälen”. Utifrån denna grundidé inom visdomsreligionen, uttrycker alla trovärdiga stora lärare från alla epoker och traditioner tydligt att vi ska hysa medkänsla, kärlek och respekt för våra medmänniskor. Inte bara det, de insisterar på att vi ska leva med samma vördnad för allt som lever och andas. Mänskligheten är inte separat eller står ovanför naturen, utan en integrerad del av den.