Resurs 4

Om
United Lodge of Theosophists
ULT

ULT är en sammanslutning av teosofistuderande, förenade genom ett gemensamt mål, syfte och undervisning. Inom ULT fokuseras det huvudsakliga studiet på H.P Blavatskys, W.Q.Judges och Robert Crosbies skrifter. ULT startades 1909 av Robert Crosbie och ett litet antal likasinnade studenter. ULT är en integrerad del av den moderna teosofiska rörelsen som startade i New York 1875 av Madame H.P. Blavatsky, Henry S. Olcott och William Q. Judge. Teosofin, som ligger till grund och utgör källan för varje teosofisk organisation, bildar i sig en gemensam intressegrund och strävan som överbryggar eventuella meningsskiljaktigheter vad beträffar personer eller olika inriktningar. Denna intressegrund betyder inte en enhetlig organisation eller metod, utan ett vänligt erkännande, ömsesidig hjälp och uppmuntran bland alla som är engagerade i studier och främjandet av teosofin.

ULT Deklaration

Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.

Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den skall hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av SJÄLVET; en djupare övertygelse om universellt broderskap.

Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse, och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar.

Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten.

Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra.

Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt men tillhör likväl dem alla.

 


Följande undertecknas av den som vill bli associerad medlem av ULT:

Jag sympatiserar med denna loges syften såsom de beskrivs i deklarationen
och anmäler min önskan att upptas som associerad medlem.
Jag är införstådd med att anslutningen inte innebär andra förpliktelser från min sida än dem jag själv åtar mig.